Raport bieżący nr 35 / 2016

Raport bieżący nr 35 / 2016 - 10 maja 2016 / 00:00

Dostawa mieszanek betonowych – umowa z dostawcą Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 maja 2016 r. spółka podpisała z Cemex Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kolejną umowę na dostawę mieszanek betonowych. Łączna wartość umów zawartych z dostawcą w ciągu ostatnich 12 miesięcy: 83 080 466,59 złotych netto.

Data podpisania umowy o najwyższej wartości: 10 maja 2016 r.
Wartość umowy: 28 931 020,53 złotych netto.
Termin rozpoczęcia dostaw: styczeń 2017 r.
Termin zakończenia dostaw: 31 grudnia 2018 r.
Okres gwarancji: 121 miesięcy
Warunki finansowe:
Zaliczka: brak
Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto.

Kary umowne płacone przez dostawcę:
10% wartości brutto dostarczanej partii towarów za każdą dobę opóźnienia
1% wartości brutto dostarczanej partii towarów za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi każdy dzień opóźnienia.
10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od dostawcy.

Kary umowne płacone przez Zamawiającego:
10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Wartość umów zawartych z dostawcą w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimex SA.