Raport bieżący nr 35 / 2018

Raport bieżący nr 35 / 2018 - 6 czerwca 2018 / 16:07

„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”- wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 6 czerwca 2018 roku Miasto Bydgoszcz poinformowało Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”. O tym, że Zamawiający najwyżej ocenił ofertę Spółki w postępowaniu informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 28 maja 2018 roku.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 149.217.958,06 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 74.899.558,83 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: w terminie obustronnie ustalonym- po przekazaniu placu budowy

Termin zakończenia robót: 29.12.2020 r.

Okres gwarancji: do 29.12.2027 r.

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto

Gwarancja z tytułu gwarancji i rękojmi: 30% gwarancji dobrego wykonania

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary umowne płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Miastem Bydgoszcz wraz z wartością oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.