Raport bieżący nr 35 / 2020

Raport bieżący nr 35 / 2020 - 16 czerwca 2020 / 17:56

Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)”- oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 16.06.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)”.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 229 368 072,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto