Raport bieżący nr 35/2023

Raport bieżący nr 35/2023 - 18 maja 2023 / 15:48

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 ‎maja 2023 r.‎

Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących ‎przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się ‎‎18 maja 2023 roku:‎

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. ‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o ‎następującej treści:‎
‎§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na ‎Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Marek Michałowski stwierdził, że ‎powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem ‎tysięcy dwieście czterdzieści trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące ‎się” – 0 /zero/.‎

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. ‎
z dnia 18 maja 2023 roku ‎
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o ‎następującej treści:‎
‎§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w ‎składzie:‎
‎1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech,‎
‎2. Pani Agnieszka Faluszewska.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.748.243 /dwadzieścia milionów ‎siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to jest 81,27% ‎‎/osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału ‎zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem ‎tysięcy dwieście czterdzieści trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące ‎się” – 0 /zero/.‎

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. ‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o ‎następującej treści:‎
‎§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący ‎porządek obrad:‎
‎1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎
‎2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎
‎3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ‎jego zdolności do podejmowania uchwał.‎
‎4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.‎
‎5. Przyjęcie porządku obrad.‎
‎6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex ‎oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki Budimex ‎S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z badania ‎rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia ‎‎2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok ‎zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego ‎skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 ‎roku.‎
‎7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji ‎niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania na temat informacji ‎niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022.‎
‎8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków ‎Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.‎
‎9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., ‎zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań ‎finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału ‎zysku, a także ocenę sytuacji Spółki.‎
‎10. Podjęcie uchwał w sprawach:‎
‎10.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex ‎oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2022,‎
‎10.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji ‎niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022,‎
‎10.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji ‎niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022,‎
‎10.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za ‎rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,‎
‎10.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania ‎finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022,‎
‎10.6 podziału zysku za 2022 rok,‎
‎10.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania ‎obowiązków w 2022 roku,‎
‎10.8 zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które ‎miało miejsce w dniu 30 marca 2023 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ‎ust. 3 Statutu spółki nowego członka Rady – Pani Silvia Rodriguez Hueso w związku ‎z rezygnację Pana Mario Mostoles Nieto,‎
‎10.9 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. za 2022 rok,‎
‎10.10 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o ‎wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ‎
‎10.11 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ‎obowiązków w 2022 roku,‎
‎10.12 zmiany § 16 Statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego ‎Statutu.‎
‎11. Zamknięcie obrad.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu jawnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia milionów ‎siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to jest 81,27% ‎‎/osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału ‎zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem ‎tysięcy dwieście czterdzieści trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące ‎się” – 0 /zero/.‎

Uchwała Nr 457‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy ‎Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2022‎

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek ‎handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex ‎S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności ‎Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2022. ‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎
Załączniki:‎
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki ‎Budimex S.A. za rok 2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego ‎Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za ‎‎2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu jawnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy ‎tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosów „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące ‎się” – 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem/.‎

Uchwała Nr 458‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji ‎niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022‎

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z ‎art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne ‎Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: ‎
‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat ‎informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2022. ‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎
Załączniki:‎
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex ‎S.A. za rok 2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego ‎Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za ‎‎2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu jawnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy ‎tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące ‎się” – 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem/.‎

Uchwała Nr 459‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku‎
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji ‎niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022‎

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i ‎‎2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, ‎co następuje: ‎
‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat ‎informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2022. ‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załączniki:‎
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy ‎Budimex za rok 2022 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego ‎Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za ‎‎2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu jawnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia milionów ‎siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to jest 81,27% ‎‎/osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału ‎zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy ‎tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące ‎się” – 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem/.‎

Uchwała Nr 460‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. ‎za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek ‎handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ‎Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki ‎za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. W skład sprawozdania finansowego ‎wchodzą:‎
‎1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 ‎roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań ‎wykazuje kwotę 6.442.939 tysięcy złotych /sześć miliardów czterysta czterdzieści ‎dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,‎
‎2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 ‎roku, wykazujący zysk netto w kwocie 459.539 tysięcy złotych /czterysta ‎pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,‎
‎3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do ‎‎31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 462.624 ‎tysiące złotych /czterysta sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery ‎tysiące złotych/,‎
‎4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku ‎do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie ‎‎136.567 tysięcy złotych /sto trzydzieści sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem ‎tysięcy złotych/,‎
‎5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku ‎do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ‎kwocie 465.246 tysięcy złotych /czterysta sześćdziesiąt pięć milionów dwieście ‎czterdzieści sześć tysięcy złotych/,‎
‎6. dodatkowe informacje i objaśnienia.‎
Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku ‎zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie ‎zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎
Załączniki – Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 ‎grudnia 2022 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania ‎finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku okazane do ‎wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu ‎‎31 marca 2023 roku w raporcie rocznym za 2022 rok oraz na stronie internetowej ‎Spółki Budimex S.A.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu jawnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy ‎tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące ‎się” – 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem/.‎

Uchwała Nr 461‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku‎
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania ‎finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z ‎dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex ‎S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie ‎finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. W skład ‎skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:‎
‎1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ‎‎31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego ‎i zobowiązań wykazuje kwotę 7.387.208 tysięcy złotych /siedem miliardów trzysta ‎osiemdziesiąt siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych/,‎
‎2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do ‎‎31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 548.129 tysięcy złotych ‎‎/pięćset czterdzieści osiem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/,‎
‎3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 ‎stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem ‎w kwocie 552.021 tysięcy złotych /pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia ‎jeden tysięcy złotych/,‎
‎4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 ‎stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału ‎własnego w kwocie 61.552 tysiące złotych /sześćdziesiąt jeden milionów pięćset ‎pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/,‎
‎5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 ‎stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków ‎pieniężnych w kwocie 537.159 tysięcy złotych /pięćset trzydzieści siedem milionów ‎sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/,‎
‎6. dodatkowe informacje i objaśnienia.‎
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane ‎przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę ‎Nadzorczą Budimex S.A.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎
Załączniki – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok ‎zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego ‎skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 ‎grudnia 2022 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego ‎Zgromadzenia, opublikowane w dniu 31 marca 2023 roku w skonsolidowanym ‎raporcie rocznym za 2022 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu jawnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy ‎tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące ‎się” – 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem/.‎

Uchwała Nr 462‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku‎
w sprawie: podziału zysku za 2022 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 ‎roku w kwocie 459.286.463,02 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć ‎milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote dwa ‎grosze) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 17,99 ‎złotych (słownie: siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto na ‎jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 252.085,37 złotych (słownie: dwieście ‎pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści siedem groszy) ‎postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.‎
‎§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2022 rok ustala się ‎na dzień 25 maja 2023 roku (dzień dywidendy).‎
‎2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05 czerwca 2023 roku.‎
‎§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu jawnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści osiem ‎tysięcy dwieście czterdzieści trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące ‎się” – 0 /zero/.‎

Uchwała Nr 463‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko ‎absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 ‎grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.719.558 /dwadzieścia milionów siedemset dziewiętnaście ‎tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem/, głosów „przeciw” – 0 /zero/, głosy ‎‎„wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt ‎pięć/.‎

Uchwała Nr 464‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi ‎Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi ‎Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 ‎roku do 31 grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.719.558 /dwadzieścia milionów siedemset ‎dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem/ głosów,‎
‎- głosy „za”- 20.719.558 /dwadzieścia milionów siedemset dziewiętnaście ‎tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem/, głosów „przeciw” – 0 /zero/, głosy ‎‎„wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt ‎pięć/.‎

Uchwała Nr 465‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi ‎Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi ‎Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 ‎roku do 31 grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.719.558 /dwadzieścia milionów siedemset ‎dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem/ głosów,‎
‎- głosy „za”- 20.719.558 /dwadzieścia milionów siedemset dziewiętnaście ‎tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem/, głosów „przeciw” – 0 /zero/, głosy ‎‎„wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt ‎pięć/.‎

Uchwała Nr 466‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi ‎Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2022 roku, udziela się ‎Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z ‎wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ‎głosów:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.748.243 /dwadzieścia milionów ‎siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcji (to jest 81,27% ‎‎/osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ kapitału ‎zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 911.353 /dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy/, ‎głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 19.836.890 /dziewi‎ ętnaście ‎milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt. ‎
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa Uchwała Nr 466 nie ‎uzyskała wymaganej większości i nie została przyjęta. ‎

Uchwała Nr 467‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., ‎które miało miejsce w dniu 30 marca 2023 roku poprzez dokooptowanie w trybie ‎par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady – Pani Silvia Rodriguez Hueso ‎w związku z rezygnacją Pana Mario Mostoles Nieto

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu ‎Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. W związku ze złożeniem przez Pana Mario Mostoles Nieto rezygnacji z ‎pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. oraz uzupełnieniem składu ‎Rady Nadzorczej jedenastej kadencji, dokonanym przez Radę uchwałą Nr 396 z dnia ‎‎30 marca 2023 roku, zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej ‎składu Pani Silvia Rodriguez Hueso. ‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 17.990.320 /siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt ‎tysięcy trzysta dwadzieścia/, głosy „przeciw” – 792.298 /siedemset dziewięćdziesiąt ‎dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem/, głosy „wstrzymujące się” – 1.965.625 ‎‎/jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć/.‎

Uchwała Nr 468‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022‎

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: ‎
‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. za rok 2022 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. ‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎
Załączniki:‎
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2022.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu jawnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.723.835 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia trzy ‎tysiące osiemset trzydzieści pięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące ‎się” – 24.408 /dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiem/.‎

Uchwała Nr 469 ‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o ‎wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach ‎wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ‎o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co ‎następuje:‎
‎§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ‎Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎
Załączniki:‎
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o ‎wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego ‎rewidenta.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu jawnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 18.702.463 /osiemnaście milionów siedemset dwa tysiące ‎czterysta sześćdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 2.045.780 /dwa miliony czterdzieści ‎pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. ‎

Uchwała Nr 470‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 ‎roku do 31 grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset ‎siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy ‎sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia ‎osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/. ‎

Uchwała Nr 471‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 ‎roku do 31 grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset ‎siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy ‎sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia ‎osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.‎

Uchwała Nr 472‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku ‎
w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 ‎stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset ‎siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy ‎sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia ‎osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.‎

Uchwała Nr 473‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi ‎Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 ‎roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi ‎Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od ‎‎1 stycznia 2022 roku do 19 maja 2022 roku (data wygaśnięcia mandatu).‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset ‎siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy ‎sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia ‎osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.‎

Uchwała Nr 474‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 ‎stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset ‎siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy ‎sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia ‎osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.‎

Uchwała Nr 475‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku ‎
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex ‎S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 ‎grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset ‎siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy ‎sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia ‎osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.‎

Uchwała Nr 476‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku‎

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 ‎roku do 31 grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset ‎siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy ‎sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia ‎osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.‎

Uchwała Nr 477‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Udziela się Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 ‎stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset ‎siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy ‎sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia ‎osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.‎

Uchwała Nr 478‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku‎

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 ‎roku do 31 grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset ‎siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy ‎sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia ‎osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.‎

Uchwała Nr 479‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mario Mostoles Nieto – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Udziela się Panu Mario Mostoles Nieto – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 ‎roku do 8 listopada 2022 roku (data złożenia rezygnacji).‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset ‎siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy ‎sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia ‎osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.‎

Uchwała Nr 480‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎
‎§ 1. Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 ‎maja 2022 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2022 roku.‎
‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu tajnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 20.400.874 /dwadzieścia milionów czterysta tysięcy osiemset ‎siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 318.684 /trzysta osiemnaście tysięcy ‎sześćset osiemdziesiąt cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 28.685 /dwadzieścia ‎osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/.‎

Uchwała Nr 481 ‎
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎
z dnia 18 maja 2023 roku
w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ‎

Na podstawie art. 430 i art. 380 (1) § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ‎lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: ‎
‎§ 1.‎ W § 16 Statutu po ust. 3 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu:‎
‎„Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności, ‎w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.‎
Obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności ‎Wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez Radę Członek.”‎
‎§ 2.‎ W § 16 Statutu po ust. 7 dodaje się ust. 7a o następującym brzmieniu:‎
‎„Zarząd udziela Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniach istotnych informacji ‎dotyczących Spółki oraz posiadanych przez Zarząd istotnych informacji ‎dotyczących spółek zależnych, chyba że Rada w formie uchwały zawnioskuje w ‎konkretnej sprawie o przekazanie przez Zarząd informacji pomiędzy posiedzeniami ‎Rady. Zarząd przekazuje informacje Radzie Nadzorczej w dowolnej formie, chyba że ‎Rada w uchwale określi formę przekazania danej informacji. Wyłącza się stosowanie ‎art. 380 (1) od § 1 do § 4 Kodeksu spółek handlowych.”‎
‎§ 3.‎ W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 i § 2 niniejszej ‎uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty ‎jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część ‎niniejszej uchwały.‎
‎§ 4.‎ Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze ‎Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.‎
Załączniki:‎
Tekst jednolity Statutu Budimex S.A. ‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w ‎głosowaniu jawnym, przy czym:‎
‎- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.748.243 /dwadzieścia ‎milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ akcje (to ‎jest 81,27% /osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia siedem setnych procenta/ ‎kapitału zakładowego),‎
‎- łączna liczba ważnych głosów – 20.748.243 /dwadzieścia milionów siedemset ‎czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy/ głosy,‎
‎- głosy „za”- 17.542.617 /siedemnaście milionów pięćset czterdzieści dwa ‎tysiące sześćset siedemnaście/, głosy „przeciw” – 3.205.626 /trzy miliony dwieście ‎pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/. ‎