Raport bieżący nr 36 / 2011

Raport bieżący nr 36 / 2011 - 28 kwietnia 2011 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z BZWBK

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 kwietnia 2011 roku otrzymał od Banku Zachodniego WBK („Bank”) aneks do Umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której Budimex SA („Spółka”) informował w raporcie bieżącym nr 89/2009 z dnia 16 października 2009 roku oraz kolejnym raporcie: nr 33/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku.
Na mocy Aneksu:
Przedłużono termin, do którego Spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, do 19 kwietnia 2012 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.