Raport bieżący nr 36 / 2013

Raport bieżący nr 36 / 2013 - 17 maja 2013 / 00:00

Przebudowa Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 maja 2013 r. została podpisana z Muzeum Narodowym we Wrocławiu umowa na „Wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”.

 • Wartość kontraktu: 61 518 285,37 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni po przekazaniu terenu budowy
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty zawarcia umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy na roboty budowlane, 24 miesiące na urządzenia
 • Warunki finansowe:
  • Rozliczenie realizowanych robót comiesięcznymi fakturami częściowymi wg procentowego zaawansowania robót, których łączna wartość nie przekroczy 80% wynagrodzenia brutto i faktura końcową
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 10% wynagrodzenia brutto
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, niezależnie od naliczonych kar umownych

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.