Raport bieżący nr 36 / 2014

Raport bieżący nr 36 / 2014 - 24 kwietnia 2014 / 00:00

Wypłata dywidendy za 2013 rok - uchwała ZWZ Budimeksu SA

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2014 z dnia 12.03.2014 r. i nr 34/2014 z dnia 26.03.2014 r. Zarząd Budimex S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA w dniu 24 kwietnia 2014 roku podjęło uchwałę nr 204 o podziale zysku za 2013 r., zgodnie z którą zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 302 531 661,30 złotych (słownie: trzysta dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 11,85 złotych (słownie: jedenaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) brutto, na jedną akcję.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 rok ustalono na dzień 6 maja 2014 roku (dzień dywidendy).
Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 21 maja 2014 roku.
Wypłatą dywidendy zostaną objęte wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25 530 098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.