Raport bieżący nr 36 / 2017

Raport bieżący nr 36 / 2017 - 4 maja 2017 / 13:27

Uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego

Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu nr 76/2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. oraz raportu nr 17/2017 z dnia 15 marca 2017 r. dotyczących powództwa wniesionego przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad („Powód”) przeciwko Budimex S.A. oraz dwóm innym podmiotom o wartości przedmiotu sporu 539.957.535 PLN (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych) informuje, iż w dniu 04 maja 2017 r. uzyskał informację, iż postanowienie sądu z dnia 15 marca 2017 r. o umorzeniu postępowania w związku z cofnięciem przez Powoda całości powództwa w ww. sprawie jest prawomocne, co oznacza, iż postępowanie wszczęte ww. pozwem zostało ostatecznie zakończone.