Raport bieżący nr 37 / 2012

Raport bieżący nr 37 / 2012 - 4 lipca 2012 / 00:00

Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 04 lipca 2012 r. otrzymał pismo informujące o wyborze oferty Budimeksu SA przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Warszawską do granic miasta).

 • Wartość oferty: 259 600 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 14 dni po przekazaniu placu budowy, przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 30 dni od podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30 września 2014 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy
  • 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach (wszystkich) lub w okresie gwarancji i rękojmi
  • 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za spowodowanie przerwy dłuższej niż 14 dni w realizacji przedmiotu umowy z winy wykonawcy
  • 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oryginału umowy z podwykonawcą
  • 5% wynagrodzenia umownego brutto jeżeli roboty wykonywać będzie inny podmiot niż zaakceptowany przez Zamawiającego
  • 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
  • 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.