Raport bieżący nr 37 / 2016

Raport bieżący nr 37 / 2016 - 1 czerwca 2016 / 00:00

Budowa budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 11 – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2016 r. została podpisana umowa z BZ WBK LEASING S.A. na budowę budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 11.

  • Wartość umowy: 81 800 000 zł złotych netto
  • Termin rozpoczęcia robót: 1 czerwca 2016
  • Termin zakończenia robót: 31 października 2017
  • Okres gwarancji: 10 lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia

Warunki finansowe:
Zaliczka: brak.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zgodnej z załączonym do niej Przejściowym Świadectwem Płatności.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości netto umowy.

Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

Maksymalna wysokość kar płaconych przez zamawiającego: 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Zamawiającego.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.