Raport bieżący nr 37 / 2017

Raport bieżący nr 37 / 2017 - 11 maja 2017 / 09:59

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2016 rok

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 11 maja 2017 roku podjęło uchwałę nr 279 w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 14,99 złotych (słownie: czternaście złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto, na jedną akcję.

Na dywidendę przeznaczono zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 381.916.051,20 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych, dwadzieścia groszy) powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 780.117,82 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście złotych, osiemdziesiąt dwa grosze), co daje całkowitą kwotę 382.696.169,02 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych, dwa grosze).

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2016 rok ustalono na dzień 19 maja 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 05 czerwca 2017 roku.