Raport bieżący nr 38 / 2011

Raport bieżący nr 38 / 2011 - 19 maja 2011 / 00:00

Budimex SA – wypłata dywidendy

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA zwołane na dzień 19 maja 2011 r. podjęło uchwałę Nr 161 o wypłacie dywidendy. Zgodnie z podjętą uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 226.283.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.530.289,84 zł. (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), co daje całkowitą kwotę 231.813.289,84 zł. (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 9,08 zł. (słownie: dziewięć złotych osiem groszy) brutto, na jedną akcję.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Budimeksu SA tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.
Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2010 rok ustalono na dzień 6 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy).
Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 20 czerwca 2011 roku.