Raport bieżący nr 38 / 2017

Raport bieżący nr 38 / 2017 - 11 maja 2017 / 16:12

Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 11 maja 2017 roku:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.790 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.790 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt/ głosów,
– głosy „za”- 19.329.790 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Bogna Kuczyńska – Piech,
2. Pani Jadwiga Romańska – Kwinta,
3. Pani Agnieszka Wietrzykowska.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2016,
8.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku,
8.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016,
8.4. podziału zysku za 2016 rok,
8.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
8.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
8.7. zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją i asymilacją 100 akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
9. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 276 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2016.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 1 sztuka:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2016. (skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2016 r. oraz raport roczny Budimex S.A. za 2016 r.)

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 277 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.620.006 tysięcy złotych /cztery miliardy sześćset dwadzieścia milionów sześć tysięcy złotych/,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 381.916 tysięcy złotych /trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych/,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 382.228 tysięcy złotych /trzysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych/,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 174.235 tysięcy złotych sto siedemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych/,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 303.688 tysięcy złotych /trzysta trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 2 sztuki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
Załącznik nr 2 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
(raport roczny Budimex S.A. za 2016 r.)

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 278 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.593.665 tysięcy złotych /pięć miliardów pięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 410.476 tysięcy złotych /czterysta dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 410.689 tysięcy złotych /czterysta dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 202.696 tysięcy złotych /dwieście dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 339.472 tysiące złotych /trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 2 sztuki:
Załącznik nr 1 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Załącznik nr 2 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
(skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2016 r.)

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 279 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: podziału zysku za 2016 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 381.916.051,20 złotych /trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych, dwadzieścia groszy/ powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 780.117,82 złotych /siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście złotych, osiemdziesiąt dwa grosze/, co daje całkowitą kwotę 382.696.169,02 złotych /trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych, dwa grosze/, postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 14,99 złotych /czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/ brutto na jedną akcję.
§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2016 rok ustala się na dzień 19 maja 2017 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05 czerwca 2017 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 280 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2016 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 281 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2016 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 282 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2016 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 283 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2016 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku (dzień powołania w skład Zarządu) do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 284 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2016 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 285 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2016 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku (dzień powołania w skład Zarządu) do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 286 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2016 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 287 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2016 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 288 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 289 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350/czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 290 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 291 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

 

Uchwała Nr 292 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

 

Uchwała Nr 293 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium  z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

 

Uchwała Nr 294 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

 

Uchwała Nr 295 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

 

Uchwała Nr 296 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.281.441 /dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 48.350 /czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt/.

 

Uchwała Nr 297 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją i asymilacją 100 akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z konwersją 100 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 13 czerwca 2016 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy
§ 9
1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:
– seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:
2 250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,
2 997 750 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela;”
Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.
§ 2. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu, wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi jednolity tekst Statutu Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ akcji (to jest 75,71% /siedemdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/ głosów,
– głosy „za”- 19.329.791 /dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.