Raport bieżący nr 38 / 2019

Raport bieżący nr 38 / 2019 - 24 czerwca 2019 / 12:33

Roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 24.06.2019r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na Roboty budowlane na Stacji Gdynia Port w ramach Projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 08.01.2019 roku w raporcie bieżącym nr 2/2019 oraz w dniu 19.03.2019 roku w raporcie bieżącym nr 14/2019.

Wartość umowy: 1 487 405 291,36 zł netto

Termin rozpoczęcia: 25.06.2019 r.

Termin zakończenia: w ciągu 30 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia

Okres gwarancji dla głównych robót: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto