Raport bieżący nr 38 / 2020

Raport bieżący nr 38 / 2020 - 18 czerwca 2020 / 16:29

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 18 czerwca 2020 roku:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech,
2. Pani Agnieszka Wietrzykowska.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.
8. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019,
10.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019,
10.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019,
10.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
10.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019,
10.6. utworzenia kapitału rezerwowego,
10.7. podziału zysku za 2019 rok,
10.8. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
10.9. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
10.10. przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.,
10.11. ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
10.12. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca,
10.13. zmiany §16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
10.14. zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 361
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2019.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 362
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 363
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 364
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.994.124 tysiące złotych /cztery miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych/,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 232.723 tysiące złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych/,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 232.666 tysięcy złotych /dwieście trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 71.827 tysięcy złotych /siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych/,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 32.368 tysięcy złotych /trzydzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 365
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.673.959 tysięcy złotych /sześć miliardów sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 228.851 tysięcy złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 228.484 tysiące złotych /dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 86.163 tysiące złotych /osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 72.615 tysięcy złotych /siedemdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych/,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok w dniu 26 marca 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 366
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. tworzy niniejszym kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 367
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: podziału zysku za 2019 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność Spółki w perspektywie długookresowej, część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.305.811,77 złotych /sto szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy/ postanawia się przeznaczyć na utworzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez Zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 116.417.246,88 złotych /sto szesnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/ postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 4,56 złotych /cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy/ brutto na jedną akcję.
§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok ustala się na dzień 1 lipca 2020 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2020 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 368
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 369
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 370
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 371
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 18 czerwca 2019 roku (data złożenia rezygnacji).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 372
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 373
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 374
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2019 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.691.729 /dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 375
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 16 maja 2019 roku (data powołania w skład Rady) do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 376
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 maja 2019 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 377
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 378
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 379
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 380
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 381
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 382
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 16 maja 2019 roku (data wygaśnięcia mandatu).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 383
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 384
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 385
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: udzielenia Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.688.786 /dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć/, głosy „przeciw” – 2.943 /dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 35.890 /trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt/.

Uchwała Nr 386
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Polityka wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 19.151.774 /dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery/, głosy „przeciw” – 1.571.734 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery/, głosy „wstrzymujące się” – 4.111 /cztery tysiące sto jedenaście/.

Uchwała Nr 387
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Na podstawie § 16 ust. 10 Statutu Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej Budimex S.A. uczestniczą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników spółki Budimex S.A.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 19.149.061 /dziewiętnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden/, głosy „przeciw” – 1.574.447 /jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem/, głosy „wstrzymujące się” – 4.111 /cztery tysiące sto jedenaście/.

Uchwała Nr 388
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębu 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 37/10 z obrębu 1-11-07, o obszarze 0,0529 ha, położoną w Warszawie, przy ulicy Guźca, która to nieruchomość oznaczona jest symbolem dr – w ewidencji gruntów i budynków oraz jest zabudowana drogą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer WA2M/00095395/8, za cenę brutto 123,- /sto dwadzieścia trzy/ złote.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 18.172.906 /osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześć/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 2.554.713 /dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście/.

Uchwała Nr 389
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: zmiany § 16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1. § 16 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymują następujące brzmienie:
„4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”
§ 2. § 16 ust. 9 lit. m) Statutu Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
„m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn, urządzeń, papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub zbycia przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd. Tym samym w transakcjach objętych niniejsza literą nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie art. 393 pkt 4 k.s.h.”
§ 3. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załączniki:
Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 390
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Pana Artura Kucharskiego do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej wspólnej trzyletniej kadencji.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ akcji (to jest 81,19 % /osiemdziesiąt jeden całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
– łączna liczba ważnych głosów – 20.727.619 /dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście/ głosów,
– głosy „za”- 19.986.567 /dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem/, głosy „przeciw” – 734.228 /siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem/, głosy „wstrzymujące się” – 6.824 /sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery/.