Raport bieżący nr 39 / 2010

Raport bieżący nr 39 / 2010 - 10 maja 2010 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA – A4 Dębica Pustynia – Rzeszów Zachodni

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 10 maja 2010 r. została podpisana umowa z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na „Budowę autostrady A-4 na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni km około 537+550 do około 570+300”.

 • Wartość kontraktu: 1.418.410.998,99 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: do 30 dni po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót
 • Gwarancja: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • zaliczka – 5% wartości kontraktu
  • płatność – 49 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
  • gwarancja bankowa pod zaliczkę – 5% wartości kontraktu
  • gwarancja bankowa dobrego wykonania – 5% wartości kontraktu
 • Kary umowne płacone przez Wykonawcę:
  • A. Za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót – 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki
  • B. Z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
  • C. Za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie – 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki
 • Kary umowne płacone przez Zamawiającego:
  • A. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.