Raport bieżący nr 39 / 2013

Raport bieżący nr 39 / 2013 - 11 czerwca 2013 / 00:00

Rozbudowa Centrum Handlowego „Galeria Pomorska” w Bydgoszczy – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2013 r. zostały podpisane dwie umowy z Pomorska Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • Przedmiotem pierwszej umowy jest przebudowa wejścia północno-zachodniego I strefy dostaw w „Galerii Pomorskiej” w Bydgoszczy.
  Wartość kontraktu: 3 998 162,00 zł netto.

Druga, której przedmiotem jest rozbudowa Centrum Handlowego „Galeria Pomorska” w Bydgoszczy – roboty zewnętrzne, budowa nowego parkingu z nowym układem drogowym oraz z przebudową powierzchni handlowej jest umową warunkową. Umowa wejdzie w życie po spełnieniu się następujących warunków: inwestor otrzyma pozwolenie na budowę, uzyska zgodę Carrefour na roboty oraz zawrze umowę kredytową na finansowanie projektu. Jeśli do 31.10.2013 powyższe warunki nie zostaną spełnione wówczas inwestor i wykonawca rozpoczną negocjacje ceny kontraktowej i harmonogramu. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w czasie od 31.10.2013 do 31.12.2013, strony będą uprawnione do rozwiązania umowy na dzień 28.02.2014. Żadna ze stron nie będzie wnosiła roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych z niewejściem umowy w życie.

 • Wartość kontraktu: 55 494 164,35 zł netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 20.09.2013 r.
 • Termin zakończenia robót: 02.04.2015 r.
 • Okres gwarancji: 10 lat na fasadę, pokrycie dachu, izolacje, konstrukcję budynku, oszklenie zewnętrzne, świetliki, ślusarkę zewnętrzną, zewnętrzne elementy metalowe; 5 lat na powłokę konstrukcji stalowej, stolarkę wewnętrzną, wykończenie podłóg, ścian – tynki, sufity, roboty drogowe, posadzki; 3 lata na pozostałe asortymenty. Materiały i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta, lecz nie krócej niż 3 lata.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu netto
 • Maksymalna wysokość kar: 10% wartości kontraktu netto
 • Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Skumulowana wartość kontraktów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.