Raport bieżący nr 39 / 2015

Raport bieżący nr 39 / 2015 - 1 lipca 2015 / 00:00

Restrukturyzacja w Grupie Ferrovial

Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w nawiązaniu do raportów: nr 52 z dnia 27.03.2014 r., nr 78/2014 z dnia 02.10.2014 r. oraz nr 79/2014 z dnia 02.10.2014 r., przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie uzyskane od Ferrovial Agromán International LTD o następującej treści:

Ferrovial Agromán International LTD na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, że dnia 29 czerwca 2015 r. Ferrovial Agromán Internacional, S.L.U. (spółka sprzedająca) przeniosła 100% udziałów swojej spółki zależnej Valivala Holdings, B.V. (spółka będąca przedmiotem sprzedaży) na Ferrovial Agromán International LTD (spółka nabywająca).

W związku z tym Ferrovial Agromán International LTD posiada obecnie bezpośrednio 100 % udziałów w Valivala Holdings, B.V.

Valivala Holdings, B.V. z kolei posiada bezpośrednio 59,06% akcji Budimex S.A.

Przedmiotowa transakcja stanowi modyfikację szerszej wewnętrznej restrukturyzacji w ramach Grupy Ferrovial, w wyniku której Ferrovial Agromán International LTD stał się podmiotem, który przejął działalność poprzednio prowadzoną przez Ferrovial Agromán Internacional, S.L.U. dotyczącą wszystkich spółek zagranicznych grupy. Spółki te należą w 100 % bezpośrednio lub pośrednio do Ferrovial S.A.

Liczba akcji posiadanych przez Ferrovial Agromán International L.T.D. przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

  • 0 akcji.
  • 0% kapitału zakładowego.
  • 0 głosów.
  • 0% udział w ogólnej liczbie głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji posiadany przez Ferrovial Agromán International L.T.D. (poprzez Valivala) i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

  • 15.078.159 akcji.
  • 59,06% kapitału zakładowego.
  • 15.078.159 głosów.
  • 59,06 % udział w ogólnej liczbie głosów.

Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów: Ferrovial S.A., Ferrovial Agromán International LTD i Valivala Holdings B.V. nie mają zamiaru zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Budimex S.A.

Podmioty zależne od Ferrovial Agromán International L.T.D. posiadających akcje spółki: ww. Valivala Holdings B.V. jako akcjonariusz dysponujący udziałem w ogólnej liczbie głosów wynoszącym 59,06 %.

Informacja o osobie trzeciej, z którą akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu – brak takiej umowy.