Raport bieżący nr 39 / 2016

Raport bieżący nr 39 / 2016 - 6 czerwca 2016 / 00:00

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku – etap 1 – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2016 r. została podpisana umowa z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym na budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku – etap 1.

  • Wartość umowy: 285 673 106,46 złotych netto.
  • Termin rozpoczęcia robót: w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do przekazania placu budowy przy czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o gotowości do przekazania placu budowy w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy)
  • Termin zakończenia robót: całkowite zakończenie realizacji nastąpi w terminie 23 miesięcy od przekazania placu budowy
  • Okres gwarancji: 8 lat od całkowitego zakończenia realizacji umowy.
  • Warunki finansowe:

Zaliczka: brak
Warunki płatności: 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości brutto umowy.
Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% wynagrodzenia netto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.