Raport bieżący nr 39 / 2019

Raport bieżący nr 39 / 2019 - 28 czerwca 2019 / 12:58

Podpisanie Umowy Kredytu Inwestorskiego Nowy Dom przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. – spółka w 100% zależna od Budimex SA, zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA Umowę Kredytu Inwestorskiego Nowy Dom do kwoty 120.000.000 złotych.

Przedmiotem umowy jest kredyt odnawialny przeznaczony na finansowanie / refinansowanie kosztów projektów deweloperskich realizowanych przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Oprocentowanie kredytu bazuje na stawce Wibor 3M powiększonej o marżę.

W umowie uzgodniono że kredyt będzie uruchamiany w transzach stosownie do potrzeb Kredytobiorcy wynikających z realizowanych projektów deweloperskich i zostanie spłacony do dnia 28 czerwca 2023 roku.

Odsetki będą płatne miesięcznie.

Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka umowna lub hipoteka umowna łączna do kwoty 150% kwoty kredytu, ustanowiona na nieruchomościach na których realizowane będą finansowane przez Bank projekty oraz inne zabezpieczenia standardowe dla tego rodzaju umów.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają znacząco od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ostateczny termin spłaty – 28 czerwca 2023 r.

Wartość umowy przekracza próg 109.127 tys. zł netto