Raport bieżący nr 39/2023

Raport bieżący nr 39/2023 - 13 czerwca 2023 / 17:26

Zmniejszenie progu w znacznych pakietach akcji – zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ‎ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego ‎systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie ‎uzyskane od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A.‎

Poniżej treść zawiadomienia:‎

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania ‎instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. ‎Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające ‎Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: Allianz OFE) uprzejmie informuje, iż w ‎wyniku sprzedaży w dniu 06.06.2023 r. akcji Spółki, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie ‎głosów spółki Budimex S.A. na rachunku Allianz OFE wynosi poniżej 10%. ‎

Przed transakcją sprzedaży akcji stan na rachunku Allianz OFE wynosił 2628458 akcji Spółki, co ‎stanowiło łącznie 10,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania ‎‎2628458 głosów stanowiących 10,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. ‎

Po transakcją sprzedaży akcji stan na rachunku Allianz OFE wynosił 2551331 akcji Spółki, co ‎stanowiło łącznie 9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania ‎‎2551331 głosów stanowiących 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. ‎

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., informuje, że Allianz OFE: ‎

‎• nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, ‎

‎• nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy, ‎

‎• nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ‎Ustawy.‎

 

Załącznik