Raport bieżący nr 4 / 2010

Raport bieżący nr 4 / 2010 - 19 stycznia 2010 / 00:00

Zmiany i doprecyzowanie warunków umowy dotyczącej realizacji kontraktu na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka koncesyjnego autostrady A1 Stryków – Pyrzowice

W nawiązaniu do raportu nr 08/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, iż nastąpiło uszczegółowienie ustaleń dotyczących realizacji kontraktu w przedmiocie zaprojektowania i wybudowania odcinka koncesyjnego autostrady A1 Stryków – Pyrzowice poprzez zawarcie w dniu 19 stycznia 2010 r. umowy z Autostradą Południe S.A. przez Spółkę jawną działającą pod nazwą „Budimex Spółka Akcyjna Ferrovial Agroman Spółka Akcyjna Spółka Jawna” (dalej: „Spółka Jawna”), której wspólnikami są: Budimex SA (następca prawny Budimeksu Dromeksu SA) i Ferrovial Agroman S.A. (udziały 50/50).
Umowa została podpisana w celu wykonaniu podpisanej pomiędzy Spółką Autostrada Południe S.A. i Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury RP w dniu 22 stycznia 2009 roku Umowy o budowę i eksploatację autostrady A1 na odcinku Stryków I – Pyrzowice (dalej: „Kontrakt Główny”).

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie Autostrady A1 na odcinku Stryków I – Pyrzowice.
Budimex SA informuje, iż w stosunku do informacji zawartych w ww. raporcie nr 08/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. nastąpiły następujące zmiany i doprecyzowanie warunków kontraktowych:
Wartość kontraktu: 5.791.000.000 zł netto (kwota 6.728.000.000 zł netto w raporcie 08/2009), w tym za prace fazy I, tj. projektowanie 180 mln zł netto.

Podpisana umowa zawiera postanowienia analogiczne do Kontraktu Głównego odnośnie podziału na fazy (raport 07/2009) (faza I – 12 miesięcy – prace projektowe, faza II prace budowlane oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej).
Faza II uzależniona jest od ziszczenia się najpóźniej w dniu 22 stycznia 2010 r. warunku (zawieszającego) uzyskania finansowania inwestycji (uzgodnienie przez Skarb Państwa z Ministrem Finansów postanowień w zakresie zobowiązań finansowych Skarbu Państwa oraz „zamknięcie” finansowania przez Spółkę Autostrada Południe S.A.).
Termin realizacji: 60 miesięcy od dnia wezwania Spółki Jawnej przez Autostradę Południe S.A. do rozpoczęcia robót z tym zastrzeżeniem, że odcinek Stryków – Rząsawa zostanie ukończony do 31.05.2012, a odcinek Rząsawa – Pyrzowice do 01.01.2014.

Płatność za prace projektowe ujęte w fazie I: 30 %,- zaliczka, 50 % w miesięcznych ratach stosownie do zakresu wykonanych prac, 20 % po akceptacji ostatecznej projektów (ww. wartości procentowe liczone od wynagrodzenia za prace projektowe zawarte w fazie I).
Płatność za fazę II: zaliczka 10 % pomniejszona o wartość robót w fazie I, następnie płatności miesięczne stosownie do zakresu wykonanych prac (wartości procentowe liczone od wynagrodzenia za fazę II).
Termin płatność: 30 dni od daty złożenia faktury.

Gwarancja dobrego wykonania:
Faza I – gwarancja korporacyjna dobrego wykonania na kwotę 20.050.000 zł.
Faza II – gwarancja bankowa – 5% ceny kontraktowej.
Gwarancja ta wystawiona ma być z terminem ważności do upływu roku licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie całości inwestycji.

Kary umowne i odszkodowania płacone przez Spółkę Jawną:
Kary umowne (ustalone kwotowo) z tytułu naruszenia terminów kontraktowych oraz odszkodowania ograniczone do kwoty 15 % ceny kontraktowej; ograniczenie do 15 % nie ma zastosowania w przypadku, w którym dojdzie do rozwiązania umowy przez Skarb Państwa – Ministra Infrastruktury RP z Autostradą Południe S.A. w konsekwencji opóźnień, za które ponosi odpowiedzialność Spółka Jawna.
Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimekau SA