Raport bieżący nr 4 / 2014

Raport bieżący nr 4 / 2014 - 20 stycznia 2014 / 00:00

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2014 roku

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”) Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym, Budimex SA w 2014 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku.
Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie przekaże skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.
Terminy przekazywania raportów:

  • Raport roczny Budimeksu SA za 2013 rok – 20 marca 2014 r.
  • Skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2013 rok – 20 marca 2014 r.
  • Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:
    • za I kwartał 2014 roku – 29 kwietnia 2014 r.
    • za III kwartał 2014 roku – 29 października 2014 r.
  • Skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex

  • za rok 2013 zostaną opublikowane w dniu 24 lutego 2014 roku,
  • natomiast za 6 miesięcy 2014 roku w dniu 25 lipca 2014 roku.