Raport bieżący nr 4 / 2017

Raport bieżący nr 4 / 2017 - 25 stycznia 2017 / 16:13

Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje kontraktowe z TUiR Allianz Polska SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 25 stycznia 2017 r. otrzymał informację o podpisaniu przez TUiR Allianz Polska SA aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 8.10.2007 r. O umowie spółka informowała w raportach bieżących nr 49 z dnia 23 lipca 2013, nr 98 z dnia 11 grudnia 2014 i nr 89 z dnia 29 grudnia 2015.

Na mocy aneksu przedłużono termin ważności umowy do 30.11.2017 r. i podwyższono kwotę limitu, do wysokości którego Budimex może zlecać wystawianie gwarancji, do kwoty 150 000 000 zł.

Pozostałe, istotne warunki umowy pozostają bez zmian.

Zabezpieczenie spłaty zobowiązań Budimeksu wynikających z umowy stanowi 10 weksli własnych in blanco z deklaracjami wekslowymi.

Wartość umowy przekracza próg 102.680 tys. zł.