Raport bieżący nr 4 / 2022

Raport bieżący nr 4 / 2022 - 21 stycznia 2022 / 14:07

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2022 roku

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierać półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. W związku z tym, Budimex SA w 2022 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2021 i drugi kwartał roku 2022.

Terminy przekazywania raportów:

1. Raporty roczne:

• raport roczny Budimex SA za 2021 rok – 25 marca 2022 r.

• skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2021 rok – 25 marca 2022 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:

• za I kwartał 2022 r. – 28 kwietnia 2022 r.

• za III kwartał 2022 r. – 26 października 2022 r.

3. Skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z publikacją przez Ferrovial SA tj. podmiot dominujący wobec Budimex SA skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uwzględniających dane finansowe Grupy Budimex, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Budimex za rok 2021 zostaną opublikowane 23 lutego 2022 roku, natomiast wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Budimex za I półrocze 2022 r. zostaną opublikowane 27 lipca 2022 roku.