Raport bieżący nr 40 / 2011

Raport bieżący nr 40 / 2011 - 19 maja 2011 / 00:00

Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego. Zadanie I. Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 19 maja 2011 otrzymał od Gdańskich Inwestycji Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku powiadomienie o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia „Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego. Zadanie I. Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska”.

 • Wartość oferty: 137.150.121,45 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 28 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto.
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • 0,05% zaakceptowanej kwoty umownej brutto za każdy dzień opóźnienia zakończenia wykonania robót.
  • 0,05% zaakceptowanej kwoty umownej brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu każdego zakresu robót określonych jako „kamień milowy”.
  • 10% zaakceptowanej kwoty umownej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn Wykonawcy.
 • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.