Raport bieżący nr 40 / 2016

Raport bieżący nr 40 / 2016 - 7 czerwca 2016 / 00:00

Budowa obiektu typu Convenience Center z biurami i garażem podziemnym w ramach Parku Handlowego Franowo w Poznaniu - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2016 r. podpisał z IKEA Centres Polska S.A. w Jankach umowę na budowę obiektu typu Convenience Center z biurami i garażem podziemnym w ramach Parku Handlowego Franowo w Poznaniu.

Wartość umowy: 76 999 000 złotych netto.
Termin rozpoczęcia robót: 10 czerwca 2016 roku.
Termin zakończenia robót: 25 września 2017 roku..
Okres gwarancji: 3 lata od daty podpisania Protokołu odbioru Końcowego – 25.09.2020;
Dodatkowo:
– na wszystkie elementy konstrukcyjne i dachowe oraz zachowanie izolacyjności wilgotnościowej przedsięwzięcia – 10 lat
– na źródła i oprawy zintegrowane ze źródłem światła LED – 5 lat
– na źródła światła inne niż LED, pielęgnację terenów zielonych i roślin – 2 lata

Warunki finansowe:
Zaliczka: brak
Warunki płatności: płatność w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu należycie wystawionej faktury, zgodnie ze stanem zaawansowania Prac Umownych.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny umownej brutto.
Kary płacone przez wykonawcę:
– za niedotrzymanie zobowiązania do ukończenia jakiejkolwiek części wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Kontraktu – 0,2% Ceny Umownej netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do Harmonogramu.
– za nieusunięcie wady w wyznaczonym drugim, ostatecznym terminie – 0,2% wartości wadliwego elementu prac za każdy dzień zwłoki
– za nieuwzględnienia żądania Zamawiającego zmiany Podwykonawcy lub rozwiązania umowy z danym Podwykonawcą w wyznaczonym terminie – 0,2% wartości umowy z Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki
– za nieuzyskanie certyfikatu BREEAM z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na poziomie określonym w Kontrakcie – 1.000.000 złotych.
– za nieprzestrzegane Polityki i procedury Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenach budów określonej w odpowiednim Załączniku do Zestawienia Głównych Warunków Umownych – 1.000 PLN za każde naruszenie
– za nieprzestrzeganie wszystkich odpowiednich Przepisów prawa pracy, mających zastosowanie do personelu Wykonawcy, w tym przepisów dotyczących zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczeń społecznych, imigracji i emigracji oraz nieudzielenie personelowi Wykonawcy wszelkich praw przysługujących z mocy prawa – 1.000 PLN za każde naruszenie
– za naruszenie zobowiązań określonych w pkt 7.4.4. Warunków Ogólnych Kontraktu – 1.000 PLN za każde naruszenie
– za nieutrzymanie porządku na Terenie Budowy – 1.000 PLN za każde naruszenie
– za każdy stwierdzony przypadek naruszenia zakazu poruszania się po niedozwolonych drogach -1.000 złotych

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.