Raport bieżący nr 40 / 2019

Raport bieżący nr 40 / 2019 - 2 lipca 2019 / 12:47

Złożenie niewiążącej oferty nabycia akcji FBSerwis – informacja opóźniona

Zarząd Budimeksu S.A. („Budimex”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, której upublicznienie zostało opóźnione w dniu 13 maja 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), tj. informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. (rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie nabycia akcji spółki FBSerwis), że:

w trakcie rozpoczętego procesu negocjacji w przedmiocie nabycia przez Budimex 89.760 akcji („Akcje”) spółki FBSerwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („FBSerwis”) stanowiących udział 51% w kapitale zakładowym FBSerwis, Budimex złożył w dniu 13 maja 2019 r. niewiążącą ofertę nabycia Akcji FBSerwis („Oferta”) za cenę w wysokości 95.444.000,00 złotych oraz wyraził gotowość do zapewnienia FBSerwis niezbędnych środków finansowych do wysokości 77.152.023,81 złotych z przeznaczeniem na spłatę pożyczek udzielonych FBSerwis przez Ferrovial Services International SE (potencjalny sprzedający) oraz jego podmioty powiązane.

Budimex w Ofercie wskazał, że oferta ma charakter niewiążący i jest uzależniona od uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych oraz otrzymania od niezależnego eksperta opinii o rzetelności warunków finansowych wyżej opisanej transakcji.

Oferta określała także inne warunki potencjalnej transakcji nabycia Akcji FBSerwis, które nie odbiegały od warunków rynkowych dla tego typu transakcji.

Aktualnie Budimex jest właścicielem akcji FBSerwis stanowiących udział 49% w kapitale zakładowym FBSerwis.

Pomimo faktu, że złożenie Oferty nie zobowiązywało Budimex do przystąpienia do realizacji potencjalnej transakcji nabycia Akcji FBSerwis, Budimex uznał wyżej wymienione informacje za istotne z punktu widzenia inwestorów i dlatego uznał za właściwe zakwalifikować je jako informację poufną. W ocenie Budimex w uzasadnionym interesie Budimex leżało opóźnienie publikacji informacji o złożeniu Oferty niewiążącej nabycia Akcji FBSerwis, gdyż jej wcześniejsze przekazanie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Budimex, a przy tym sfinalizowanie transakcji nabycia Akcji FBSerwis było uzależnione od szeregu czynników.