Raport bieżący nr 41 / 2016

Raport bieżący nr 41 / 2016 - 8 czerwca 2016 / 00:00

Konwersja, asymilacja i wprowadzenie do obrotu giełdowego100 akcji zwykłych imiennych serii A Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że:

1. Na podstawie wniosku Budimex SA, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwałą nr 565/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. postanowił wprowadzić z dniem 13 czerwca 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 100 (sto) akcji imiennych serii A spółki Budimex SA o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLBUDMX00039”, pod warunkiem dokonania przez KDPW SA zamiany powyższej liczby akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 13 czerwca 2016 r. z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLBUDMX00013”.

2. Na podstawie wniosku Budimex SA, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA uchwałą nr 379/16 z dnia 08 czerwca 2016 r. postanowił dokonać w dniu 13 czerwca 2016 r. asymilacji 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela spółki Budimex SA powstałych po zamianie dokonanej w dniu 13 czerwca 2016 r. 100 (sto) akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem „PLBUDMX00039” z 25.527.748 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Budimex SA oznaczonymi kodem „PLBUDMX00013”. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLBUDMX00013.

3. W związku z powyższym z dniem 13 czerwca 2016 r. kodem „PLBUDMX00013” oznaczonych jest 25.527.848 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Budimex SA. Kodem „PLBUDMX00039” oznaczonych jest 1.320 (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych spółki Budimex SA.