Raport bieżący nr 41/2023

Raport bieżący nr 41/2023 - 16 czerwca 2023 / 13:31

Reorganizacja w Grupie Ferrovial – zawiadomienie w trybie art. 69 ‎ustawy o ofercie

Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca ‎‎2005 roku o ‎ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych ‎do zorganizowanego ‎systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do ‎publicznej wiadomości zawiadomienie ‎uzyskane od Ferrovial SE (poprzednio Ferrovial ‎‎International SE).‎

Poniżej treść zawiadomienia:‎

W imieniu Ferrovial SE, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. ‎‎1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania ‎instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach ‎publicznych („POA”), niniejszym ‎powiadamiamy:‎

W dniu 13 kwietnia 2023 r. zgromadzenie akcjonariuszy Ferrovial S.A. („Ferrovial”) i ‎były jedyny akcjonariusz Ferrovial SE (czyli Ferrovial) zatwierdziło transgraniczną ‎fuzję skutkującą wchłonięciem Ferrovial przez Ferrovial SE (dawna nazwa ‎Ferrovial ‎International SE) („Połączenie”). W wyniku Połączenia Ferrovial przestał istnieć, a ‎Ferrovial SE przetrwał i stał się spółką dominującą grupy. Po ‎zakończeniu Połączenia nazwa Ferrovial SE została zmieniona z Ferrovial International ‎SE na obecną. Połączenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 r.‎

Połączenie nie pociąga za sobą żadnych zmian w stosunku do Budimeksu, S.A. ‎‎(„Spółka”). Ferrovial Construction International SE, spółka w pełni zależna od grupy, ‎pozostaje bezpośrednio kontrolującym akcjonariuszem Spółki po Połączeniu. ‎

‎1.LICZBA AKCJI POSIADANYCH (POPRZEZ  FERROVIAL CONSTRUCTION ‎INTERNATIONAL SE) PRZED POŁĄCZENIEM ORAZ PROCENTOWY UDZIAŁ ‎W KAPITALE ZAKŁADOWYM (TAKI SAM DLA LICZBY GŁOSÓW):‎

‎- ‎12 801 654 akcji‎

‎- 50,14% kapitału zakładowego‎

‎- ‎12 801 654 głosów‎

‎- 50,14% udziału w ogólnej liczbie głosów‎

‎2. AKTUALNA LICZBA AKCJI ORAZ JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ‎ZAKŁADOWYM (TAKI SAM DLA LICZBY GŁOSÓW) (POPRZEZ  FERROVIAL ‎CONSTRUCTION INTERNATIONAL SE):‎

‎- ‎12 801 654 akcji‎

‎- 50,14% kapitału zakładowego‎

‎- ‎12 801 654 głosów‎

‎- 50,14% udziału w ogólnej liczbie głosów‎

‎3. SPÓŁKI FERROVIAL SE POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI: wyżej wskazana ‎ ‎Ferrovial Construction International SE pozostaje jedynym akcjonariuszem ‎posiadającym 50,14% ‎udziału w ogólnej liczbie głosów.‎

‎4. INFORMACJE O OSOBIE TRZECIEJ, Z KTÓRĄ AKCJONARIUSZ ZAWARŁ ‎UMOWĘ O PRZENIESIENIE PRAWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU: ‎brak.‎

‎5. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. ‎‎69b ust. 2 POA, DO KTÓRYCH NABYCIA JEST UPRAWNIONY LUB ‎ZOBOWIĄZANY JAKO POSIADACZ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, O ‎KTÓRYCH MOWA W ART. 69b1. p.2, KTÓRE NIE SĄ WYKONYWANE ‎WYŁACZNIE PRZEZ ROZLICZENIE PIENIĘŻNE, RODZAJ LUB NAZWA ‎TYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DATA ICH WYGAŚNIĘCIA ORAZ ‎DATA LUB TERMIN, W KTÓRYM NASTĄPI LUB MOŻE NASTĄPIĆ NABYCIE AKCJI: ‎brak.‎

‎6. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI, OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. ‎‎69b UST. 3 POA, DO KTÓRYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ODNOSZĄ ‎SIĘ INSTRUMENTY FINANSOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 69b UST. 1 ‎pkt 2, RODZAJ I NAZWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ‎DATA ICH ‎WYGAŚNIĘCIA: brak.‎

‎7. ŁĄCZNA LICZBA GŁOSÓW ZGODNIE Z PUNKTAMI 2, 5 i 6 ORAZ JEJ ‎PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW: przed Połączeniem ‎Ferrovial SE posiadała pośrednio ww. 12.801.654 głosów, co stanowiło łącznie ‎‎50,14% w ogólnej liczbie głosów; a po Połączeniu Ferrovial SE posiada pośrednio ‎‎12.801.654 głosów, co stanowi 50,14% udziału w ogólnej liczbie głosów.‎

Zawiadomienie