Raport bieżący nr 42 / 2016

Raport bieżący nr 42 / 2016 - 10 czerwca 2016 / 00:00

Budowa Centrum Dystrybucyjnego Będzin – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2016 roku została podpisana umowa z Lidl sp. z o.o sp. k. na budowę Centrum Dystrybucyjnego Będzin
Wartość umowy: 118.907.352,72 złotych netto

  • Termin rozpoczęcia robót: 20.06.2016
  • Termin zakończenia robót: 28.02.2017
  • Okres gwarancji:

a. na dach, konstrukcję dachu – 10 lat;
b. na pozostałe elementy obiektu – 5 lat.
c. na urządzenia i sprzęt: zgodnie z gwarancją producenta, nie mniej niż 24 miesiące.

Warunki finansowe:

Zaliczka: brak
Warunki płatności: 21 dni roboczych od doręczenia Inwestorowi faktury
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto
Kary płacone przez wykonawcę :

  • Łączna wysokość kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji robót objętych umową oraz prac naprawczych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia wykonawcy.
  • Kara umowna stanowiąca 15% wartości prac niezbędnych w celu usunięcia wad, usterek i braków ujawnionych w okresie gwarancji, w przypadku ich nieusunięcia w wyznaczonym przez inwestora terminie.
  • W kwocie 5% sum wypłaconych przez Inwestora na rzecz podwykonawców, w związku z opóźnianiem się przez wykonawcę z wykonaniem zobowiązań pieniężnych ciążących na wykonawcy w stosunku do podwykonawców, za które inwestor odpowiedzialny był solidarnie z wykonawcą.
  • Za odstąpienie przez inwestora od umowy z winy wykonawcy co do całości przedmiotu lub części przedmiotu umowy – kara umowna w wysokości 25% wynagrodzenia umownego za całość lub część przedmiotu umowy.
  • W przypadku zaprzestania realizowania przedmiotu umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie lub zerwania umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w inny sposób, wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Inwestora, bez dodatkowego wezwania, kary umownej w wysokości 10.000.000 PLN.
  • Naliczanie kar określonych za odstąpienie przez Inwestora od Umowy z winy wykonawcy oraz zaprzestanie realizowania przedmiotu umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie lub zerwania umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie wzajemnie się wyklucza.
  • W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa inwestora określonej w umowie generalny wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zapłaty na rzecz inwestora kary umownej w wysokości 3.750.000 złotych netto.

Kary płacone przez zamawiającego : brak
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.