Raport bieżący nr 42/2023

Raport bieżący nr 42/2023 - 16 czerwca 2023 / 13:32

Reorganizacja w Grupie Ferrovial – zawiadomienie w trybie art. 69 ‎ustawy o ofercie

Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca ‎‎2005 roku o ‎ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych ‎do zorganizowanego ‎systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do ‎publicznej wiadomości zawiadomienie ‎uzyskane od Ferrovial Construction ‎International SE.‎

Poniżej treść zawiadomienia:‎

W imieniu Ferrovial Construction International SE, działając na podstawie art. 69 ust. ‎‎1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania ‎instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach ‎publicznych („POA”), niniejszym ‎powiadamiamy:‎

W dniu 13 kwietnia 2023 r. akcjonariusze Ferrovial, S.A., byłej spółki dominującej ‎Grupy Ferrovial („Ferrovial”) zatwierdzili propozycję Rady Dyrektorów Ferrovial ‎dotyczącą przeprowadzenia reorganizacji korporacyjnej poprzez fuzję transgraniczną, ‎w wyniku której Ferrovial została wchłonięta przez swoją holenderską spółkę zależną ‎Ferrovial SE (poprzednia nazwa: Ferrovial ‎International SE) („Połączenie”). W wyniku ‎Połączenia Ferrovial przestał istnieć, a Ferrovial SE przetrwał jako spółka dominująca ‎grupy. Po zakończeniu Połączenia nazwa Ferrovial SE została zmieniona z Ferrovial ‎International SE na Ferrovial SE. Połączenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca ‎‎2023 r. ‎

Połączenie nie pociąga za sobą żadnych zmian w stosunku do Budimeksu, S.A. ‎‎(„Spółka”). Ferrovial Construction International SE, spółka w pełni zależna od grupy, ‎pozostaje kontrolującym akcjonariuszem Spółki po Połączeniu. ‎

‎1.LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED POŁĄCZENIEM ORAZ ‎PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (TAKI SAM DLA ‎LICZBY GŁOSÓW):‎

– ‎12 801 654 akcji‎

– 50,14% kapitału zakładowego‎

– ‎12 801 654 głosów‎

– 50,14% udziału w ogólnej liczbie głosów‎

‎2. AKTUALNA LICZBA AKCJI ORAZ JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ‎ZAKŁADOWYM (TAKI SAM DLA LICZBY GŁOSÓW):‎

– ‎12 801 654 akcji‎

– 50,14% kapitału zakładowego‎

– ‎12 801 654 głosów‎

– 50,14% udziału w ogólnej liczbie głosów‎

‎3. SPÓŁKI FERROVIAL CONSTRUCTION INTERNATIONAL SE POSIADAJĄCE ‎AKCJE SPÓŁKI: brak. ‎

‎4. INFORMACJE O OSOBIE TRZECIEJ, Z KTÓRĄ AKCJONARIUSZ ZAWARŁ ‎UMOWĘ O PRZENIESIENIE PRAWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU: ‎brak.‎

‎5. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. ‎‎69b ust. 2 UOP, DO KTÓRYCH NABYCIA JEST UPRAWNIONY LUB ‎ZOBOWIĄZANY JAKO POSIADACZ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, O ‎KTÓRYCH MOWA W ART. 69b1. p.2, KTÓRE NIE SĄ WYKONYWANE ‎WYŁACZNIE PRZEZ ROZLICZENIE PIENIĘŻNE, RODZAJ LUB NAZWA ‎TYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DATA ICH WYGAŚNIĘCIA ORAZ ‎DATA LUB TERMIN, W KTÓRYM NASTĄPI LUB MOŻE NASTĄPIĆ NABYCIE AKCJI: ‎brak.‎

‎6. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI, OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. ‎‎69b UST. 3 UOP, DO KTÓRYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ODNOSZĄ ‎SIĘ INSTRUMENTY FINANSOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 69b UST. 1 ‎pkt 2, RODZAJ I NAZWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ‎DATA ICH ‎WYGAŚNIĘCIA: brak.‎

‎7. ŁĄCZNA LICZBA GŁOSÓW ZGODNIE Z PUNKTAMI 2, 5 i 6 ORAZ JEJ ‎PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW: przed Połączeniem ‎Ferrovial Construction International SE posiadała bezpośrednio ww. 12.801.654 ‎głosów, co stanowiło łącznie 50,14% w ogólnej liczbie głosów; a po Połączeniu ‎Ferrovial ‎Construction International SE posiada bezpośrednio 12.801.654 głosów, co ‎stanowi 50,14% udziału w ogólnej liczbie głosów.‎

Zawiadomienie