Raport bieżący nr 43 / 2011

Raport bieżący nr 43 / 2011 - 23 maja 2011 / 00:00

Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek 1: węzeł Walichnowy – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 23 maja 2011 otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi powiadomienie o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1), odcinek 1 (węzeł Walichnowy) od km 99+937,00 do km 101+972,92”.

 • Wartość oferty: 95.737.815,71 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
 • Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty wskazanej w świadectwie przejęcia
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości kontraktu brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • Za przekroczenie czasu na ukończenie robót – 0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki
  • Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
  • Za niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie – 0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki. Kary umowne za niespełnienie każdego z warunków dotyczących wymaganej minimalnej ilości wykonania będą naliczane oddzielnie.
 • Kary płacone przez zamawiającego:
  • Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.