Raport bieżący nr 43 / 2012

Raport bieżący nr 43 / 2012 - 30 lipca 2012 / 00:00

Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 30 lipca 2012 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovialu Agroman SA (partner) podpisało z Urzędem Morskim w Słupsku umowę na zadanie pn.: „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo”.

 • Wartość kontraktu: 75 832 369,85 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 3 dni po przekazaniu placu budowy
 • Termin zakończenia robót: 30 stycznia 2014 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Okres rękojmi: 12 miesięcy po upływie terminu gwarancji
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • 0,05% ceny umownej netto za każdy zakończony dzień kalendarzowy przekroczenia daty zakończenia przedmiotu umowy za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy zamawiającemu;
  • 0,02% ceny umownej netto za każdy zakończony dzień zwłoki liczony od dnia uzgodnionego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w terminie określonym niniejszą umową;
  • 10% ceny umownej netto w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada wykonawca.
 • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.