Raport bieżący nr 43 / 2013

Raport bieżący nr 43 / 2013 - 1 lipca 2013 / 00:00

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej – wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2013 r. został poinformowany o wybraniu przez Politechnikę Warszawską w Warszawie oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: realizację inwestycji Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 • Wartość oferty: 43 860 000 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia prac projektowych: z dniem podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 23 miesiące od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 3 lata. Dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia objęte będą gwarancją producenta, nie krótszą jednak niż 12 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 28 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, dla części przedmiotu umowy, której opóźnienie dotyczy
  • 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, nie krótszego niż 7 dni roboczych
  • 10% wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy
 • Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.