Raport bieżący nr 43 / 2015

Raport bieżący nr 43 / 2015 - 13 lipca 2015 / 00:00

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Zielona Góra Północ – Niedoradz – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 13 lipca 2015 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie (partner konsorcjum z udziałem 5%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. ”Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól: drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350”.

 • Wartość oferty: 157 961 969,87 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia umowy.
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okres gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: od 1% do 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonaniem przez wykonawcę umowy.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.