Raport bieżący nr 43 / 2016

Raport bieżący nr 43 / 2016 - 14 czerwca 2016 / 00:00

Budowa zespołu budynków produkcyjnych dla potrzeb montażu instalacji suszenia mleka i serwatki oraz ich magazynowania zlokalizowanych na działce 29/5 przy ul. Kormoranów w Mrągowie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2016 r. została podpisana umowa ze Spółdzielnią Mleczarską „MLEKPOL” na budowę zespołu budynków produkcyjnych dla potrzeb montażu instalacji suszenia mleka i serwatki oraz ich magazynowania zlokalizowanych na działce 29/5 przy ul. Kormoranów w Mrągowie.
Wartość umowy: 118. 000. 000,00 złotych netto.
Termin rozpoczęcia robót: 14 czerwca 2016
Termin zakończenia robót: 28 września 2018
Okres gwarancji: 3 lata
Warunki finansowe:
Zaliczka: brak
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu netto
Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: do 20 % ogólnej wartości umowy brutto. Dodatkowo za odstąpienie od umowy – 10% ogólnej wartości umowy.
Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar ale tylko do poziomu wartości umowy brutto.
Kary płacone przez zamawiającego: 0,1% wartości umowy za opóźnienie przekazania terenu budowy za każdy dzień opóźnienia
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.