Raport bieżący nr 43 / 2020

Raport bieżący nr 43 / 2020 - 7 lipca 2020 / 11:05

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 07.07.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a PKP PLK S.A. występujący wspólnie z Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Informacja, iż nasza oferta osiągnęła najwięcej punktów w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 11.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 15/2020. Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 30.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 22/2020 oraz w dniu 18.05.2020 r. w raporcie bieżącym nr 32/2020.

Wartość umowy: 1 941 519 840,11 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu umowy

Termin zakończenia robót: 1101 dni od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10%

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny brutto podanej w ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wartości brutto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.