Raport bieżący nr 43/2023

Raport bieżący nr 43/2023 - 22 czerwca 2023 / 18:15

Rejestracja zmian statutu Budimex S.A.‎

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 35/2023 z dnia 18 maja 2023 r. informuje, ‎że w dniu 22 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział ‎Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian statutu Spółki ‎dokonanych na podstawie uchwały nr 481 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 ‎maja 2023 r. Zmianie uległ § 16 Statutu Spółki, który został uzupełniony o ust. 3a oraz o ust. ‎‎7a. Brzmienie § 16 ust. 3a Statutu Spółki jest następujące: „Posiedzenia Rady zwołuje ‎Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności, ‎w jego zastępstwie ‎Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.‎ Obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego ‎nieobecności ‎Wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez Radę Członek”. Brzmienie § 16 ‎ust. 7a Statutu Spółki jest następujące: „Zarząd udziela Radzie Nadzorczej na jej ‎posiedzeniach istotnych informacji ‎dotyczących Spółki oraz posiadanych przez Zarząd ‎istotnych informacji ‎dotyczących spółek zależnych, chyba że Rada w formie uchwały ‎zawnioskuje w ‎konkretnej sprawie o przekazanie przez Zarząd informacji pomiędzy ‎posiedzeniami ‎Rady. Zarząd przekazuje informacje Radzie Nadzorczej w dowolnej formie, ‎chyba że ‎Rada w uchwale określi formę przekazania danej informacji. Wyłącza się ‎stosowanie ‎art. 380 (1) od § 1 do § 4 Kodeksu spółek handlowych”. Pozostałe postanowienia ‎Statutu Spółki Budimex S.A. pozostały bez zmian. Tekst jednolity Statutu zawarty jest w ‎załączniku do niniejszego raportu.‎

Załącznik: tekst jednolity