Raport bieżący nr 44 / 2014

Raport bieżący nr 44 / 2014 - 27 maja 2014 / 00:00

Droga ekspresowa S5 Poznań - Wrocław - wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 27 maja 2014 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 50%) i Heilit+Woerner Sp. z o.o. (partner konsorcjum z udziałem 50%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700”.

 • Wartość oferty: 468 500 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca)
 • Okres gwarancji: 10 lat
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: od 1% do 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktur
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od umowy, a w przypadku odstąpienia od części robót – w wysokości 15% wartości tych robót.
  • Za przekroczenie czasu na ukończenie – 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki, 0,03% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu, 0,05% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia.
  • Za niewykonanie każdej z wymaganych minimalnych ilości wykonania (kamienie milowe) w ustalonym terminie – 0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki, kary umowne za niespełnienie każdego z warunków dotyczących wymaganej minimalnej ilości wykonania naliczane będą oddzielnie.
  • Za niezgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców, usługodawców w wysokości 30 000 PLN za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, dostawcę, lub usługodawcę.
  • Za wykonanie za pomocą podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie bez zgody zamawiającego – w wysokości 10% wartości wykonywanych przez podwykonawców robót.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego.
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.