Raport bieżący nr 44 / 2021

Raport bieżący nr 44 / 2021 - 14 maja 2021 / 10:24

Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8 - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 2021-05-14 została zawarta umowa pomiędzy BUDIMEKSEM S.A. a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w BIAŁYMSTOKU) na: Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8

Informacja, iż nasza oferta została:

– oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 2021-03-22 w raporcie bieżącym nr 19/2021;

– wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 2021-04-08 w raporcie bieżącym nr 28/2021.

Wartość oferty: 202 557 652,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia Umowy przez obie Strony

Termin zakończenia robót: 41 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto