Raport bieżący nr 44/2023

Raport bieżący nr 44/2023 - 23 czerwca 2023 / 10:05

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk- wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 23 czerwca 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ‎Oddział w Olsztynie wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: ‎Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk. ‎

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w ‎dniu 15 marca 2023 r. w raporcie bieżącym nr 14/2023. ‎

Wartość oferty: 186 241 087,59 zł netto.‎
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych.‎
Okres zimowy trwa od 16 ‎grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎
‎ ‎
Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia
‎ ‎
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez‎
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ‎netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody ‎przewyższa ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎
‎ ‎