Raport bieżący nr 45 / 2012

Raport bieżący nr 45 / 2012 - 2 sierpnia 2012 / 00:00

Podpisanie umowy na gwarancje bankowe z Banco Espirito Santo de Investimento S.A.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 02 sierpnia 2012 r. spółka otrzymała od Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce egzemplarz podpisanej przez Bank i Budimex umowy kredytowej.
W ramach umowy kredytowej Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 80 000 000,- złotych. Umowa została zawarta na okres do 10 lipca 2013 roku.
Jako zabezpieczenie wywiązania się przez Budimex z zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, Budimex złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.