Raport bieżący nr 45 / 2014

Raport bieżący nr 45 / 2014 - 28 maja 2014 / 00:00

Budowa dworca kolejowego Bydgoszcz Główna - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 28 maja 2014 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z 90,11% udziałów) oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (partner konsorcjum z 9,89% udziałów) podpisało z Polskimi Kolejami Państwowymi SA z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych dla realizacji zadania inwestycyjnego – Budowy zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – Etap I Dworzec Kolejowy Bydgoszcz Główna.

 • Wartość umowy: 133 993 299,35 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: z dniem przekazania placu budowy, które nastąpi w terminie 3 dni od podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 78 tygodni od dnia rozpoczęcia robót
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy na roboty budowlane, 36 miesięcy na maszyny i urządzenia oraz 36 miesięcy na wyposażenie wnętrz.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,3% ceny umownej brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  • za opóźnienie w wykonaniu i uruchomieniu dla potrzeb realizacji projektu dworca tymczasowego w terminie do 4 tygodni od zawarcia umowy – 0,1% za każdy dzień opóźnienia,
  • za opóźnienie w terminowym usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji lub w trakcie odbiorów – 0,03% ceny umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upłynięcia terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, jednak nie więcej niż 15% ceny umownej brutto.
  • za rozwiązanie umowy przez zamawiającego (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – 20% ceny umownej brutto.
 • Niezależnie od kar umownych wynikających z innych tytułów, w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia poszczególnych etapów robót z winy wykonawcy, które skutkują koniecznością wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych wykonawca zobowiązuje się do zwrotu PKP PLK S.A. kosztów wynikających z:
  • odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, obowiązującego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 rok /Dz.U nr 117 poz.683 /
  • nie zachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy pociągów,
  • kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla podróżnych,
  • kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną drogą okrężną (objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego rozkładu jazdy pociągów,
  • utraconych przez PKP PLK SA korzyści, spowodowanych brakiem możliwości sprzedaży trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów, kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów
  • innych kosztów poniesionych przez PKP PLK S.A wynikających z konieczności dodatkowych nieplanowanych zamknięć torowych
  • innych kosztów wynikających z odwołania zamknięcia.
 • Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty opóźnień pociągów powstałe z przyczyn leżących po jego stronie spowodowanych:
  • nieterminowym zgłoszeniem gotowości przystąpienia do robót i potrzeby udzielenia zamknięcia,
  • wprowadzeniem innych niż wskazane w regulaminie tymczasowym ograniczeń prędkości podczas robót i po ich zakończeniu,
  • wydłużeniem czasu udzielonego zamknięcia,
  • nie uzgodnionym zajęciem torów czynnych podczas robót,
  • uszkodzeniem podczas robót infrastruktury kolejowej;
 • Koszty z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie danych ujętych w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) zakładka jakość.
 • Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami KC.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.