Raport bieżący nr 45 / 2015

Raport bieżący nr 45 / 2015 - 16 lipca 2015 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2015 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do Umowy o linię na gwarancje bankowe, o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 54/2014 z 30 czerwca 2014 roku.

Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, z kwoty 200 000 000,- złotych (słownie złotych: dwieście milionów) do kwoty 250 000 000,- zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt milionów) oraz przedłużono termin ważności umowy do dnia 29 czerwca 2016 roku.

Na mocy w/w aneksu dokonano również zmiany formy zabezpieczenia ustanawianego do każdej wystawianej przez bank gwarancji, poprzez zastąpienie oświadczeń spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji piętnastoma (15) wekslami własnymi in blanco z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.