Raport bieżący nr 45 / 2016

Raport bieżący nr 45 / 2016 - 16 czerwca 2016 / 00:00

Umowa o linię na gwarancje bankowe z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce

rb bx/45/2016

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2016 r. otrzymał informację od Banku Societe Generale SA Oddział w Polsce o podpisaniu umowy o linię na gwarancje bankowe.
W ramach w/w umowy, Budimex SA może zlecać bankowi wystawianie gwarancji do łącznej kwoty limitu w wysokości 200.000.000,- PLN (słownie złotych: dwieście milionów złotych). Umowa została zawarta na okres do dnia 28 lutego 2017 roku. Przedmiotowa umowa zastępuje dotychczasową umowę o linię na gwarancję, zawartą przez bank i Budimex SA, o której Budimex SA informował w raporcie bieżącym nr 37/2011 z dnia 4 maja 2011 roku.
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.