Raport bieżący nr 45 / 2017

Raport bieżący nr 45 / 2017 - 19 czerwca 2017 / 15:34

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61].

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 19 czerwca 2017 roku został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o fakcie, iż oferta Budimex SA została najwyżej oceniona w przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61].

oraz, że GDDKiA wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP.

Wartość kontraktu: 278.157.883 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 31 miesięcy, do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Zaliczka: 5-10% Kwoty Kontraktowej Brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Kwoty Kontraktowej Brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę:

– za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub odcinka 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki liczone przez pierwsze dwa tygodnie

– za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub odcinka 0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki liczone w trzecim i czwartym tygodniu

– za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub odcinka 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki liczone od piątego tygodnia

– 0,02% ZKK za każdy dzień zwłoki za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania liczone od każdego warunku minimalnego wykonania

– 15 % wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

– za brak zamiany terminu płatności w umowie podwykonawczej 25 000,00 za każdy dzień zwłoki

– za wykonywanych robót przez podwykonawcę innego niż wskazanego w ofercie 25 000,00 zł za każdy przypadek

Kary umowne płacone przez Zamawiającego:

– 0,1 % wynagrodzenia brutto zwłokę w przekazywaniu terenu budowy za każdy dzień zwłoki

– za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kar: 20% wynagrodzenia brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.