Raport bieżący nr 45 / 2019

Raport bieżący nr 45 / 2019 - 5 lipca 2019 / 13:46

„Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających”- wybór oferty konsorcjum

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 05.07.2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice poinformowała Spółkę o tym, że oferta konsorcjum została wybrana w postępowaniu przetargowym na „Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających”.

Informacja, iż oferta konsorcjum została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 17.06.2019 r. w raporcie bieżącym nr 36/2019.

Oferta została złożona przez konsorcjum w składzie: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider 45%), Budimex S.A. (Partner 45%), Budpol Sp. z o.o. (Partner 10%).

Wartość oferty: 353 172 269,55 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 15.12.2019 r.

Okres gwarancji: Nawierzchnie z betonu cementowego – zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. 5 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: brak

Warunki płatności: do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wraz z wartością oferty przekracza próg 147.743,00 PLN netto.