Raport bieżący nr 45/2023

Raport bieżący nr 45/2023 - 15 lipca 2023 / 10:55

Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry ‎Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce - wybór oferty Budimex S.A.‎

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że  15-07-2023 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie wybrało ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu  09.06.2023 r. w raporcie bieżącym nr 38/2023.

Wartość oferty:

Zakres podstawowy –  116 532 487,63 zł netto

Opcje – 1 017 607,10 zł netto

Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w terminie do końca 2025 roku.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 176 784 990,06 złotych netto.  Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 117 550 094,73 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 15.06.2026 r. (uwzględnia okresy zimowe)

Okres gwarancji: do 8 lat

Okres rękojmi: do 8 lat

Zaliczka: 20 000 000,00 zł brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto‎

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15% wynagrodzenia brutto‎

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła próg 172 381 tys. zł netto.