Raport bieżący nr 46 / 2014

Raport bieżący nr 46 / 2014 - 2 czerwca 2014 / 00:00

Budowa pola wzlotów lotniska w Szymanach - wybór oferty Mostostalu Kraków SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2014 r. został poinformowany przez Mostostal Kraków SA (spółkę w 100% zależną od Budimeksu), że spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach wybrała ofertę Mostostalu Kraków SA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Budowę pola wzlotów wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowę naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”.

 • Wartość oferty: 89 940 641,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: do 14 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 31.08.2015 r.
 • Okres gwarancji: 10 lat
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny całkowitej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% kwoty kontraktowej brutto.
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.